DEELNAMEVOORWAARDEN

Als u zich opgeeft voor een onlinecursus bij Prikichi, gaat u eens met de volgende Deelnamevoorwaarden.

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PRIKICHI en een Cursist betreffende cursussen.

Afwijkingen van deze deelnamevoorwaarden zijn alleen mogelijk als PRIKICHI en Cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

OVEREENKOMST: a) Een overeenkomst met PRIKICHI gaat in door aan te melden voor een Cursus. b) Aanmelding vindt plaats per e-mail via het door PRIKICHI verstrekte digitale aanmeldingsformulier. c) De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop PRIKICHI het aanmeldingsformulier en de cursusbijdrage heeft ontvangen. d) De Cursist dient eerst de bijdrage volledig te hebben voldaan voordat hij definitief van een plaats / afspraak verzekerd is. e) Nadat de aanmelding in het systeem is verwerkt, ontvangt de Cursist een bevestiging via e-mail. f) Aanmelding kan niet overgedragen worden aan een derde zonder schriftelijke toestemming van PRIKICHI.

CURSUSSEN: De door PRIKICHI verzorgde ONLINECURSUSSEN CONVERSATIE PAPIAMENTS zijn onderverdeeld in meerdere cursusmodules en wordt verspreid over meerdere cursusweken. 

BIJDRAGE: a) Bijdrage per Cursus komt tot stand door de wet vraag en aanbod en kunnen periodiek worden gewijzigd. b) Prikichi is een Non-profit organisatie. c) Uw bijdrage maakt het mogelijk dat we een cursus kunnen organiseren. d) De bijdrage van een Cursus is inclusief btw, en voor de volgende kosten: doceren, inschrijving en lesmaterialen.

BEËINDIGING EN WIJZIGING CURSUS: a) Annuleren na aanmelden is mogelijk, echter zonder restitutie van bijdrage. b) Cursusdag wisselen is niet mogelijk. c) Tussentijdse beëindiging – om welke reden dan ook – leidt niet tot restitutie van bijdrage. Ook leidt het verzuimen van het volgen van de Cursus aan de zijde van de Cursist niet tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de bijdrage. d) Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Cursus naar het oordeel van PRIKICHI onvoldoende is, is PRIKICHI gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Cursus deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het PRIKICHI vrij om met de Cursist overeen te komen dat de betreffende Cursus op een andere datum en/of tijdstip zal worden gevolgd. e) In geval dat PRIKICHI de cursus annuleert, zal PRIKICHI het reeds door de Cursist betaalde bijdrage voor de geannuleerde Cursus restitueren, maar is PRIKICHI niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten in verband met die annulering. f) PRIKICHI behoudt zich het recht voor om Cursussen, lessen, dagen en tijden tussentijds te wijzigen.

CURSUSMATERIALEN: a) Cursusmaterialen dienen ter aanvulling en ondersteuning van een les en op zichzelf staand, kan dit verwarring creëren. b1) Na aanmelding woordenlijsten elektronisch toegestuurd naar de Cursist. b2) alle andere Cursusmateriaal worden alleen gedurende de lessen uitgedeeld, geen uitzondering hierop! c) Bij annulering of beëindiging van een Cursus heeft de Cursist, bij aanvraag, alleen recht op de woordenlijsten. d) Van het door PRIKICHI ontwikkelde lesmethode en lesmateriaal blijven alle rechten aan PRIKICHI voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anders. e) U bent aan PRIKICHI per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000 per overtreding, onverlet het recht van PRIKICHI om volledige schadevergoeding te vorderen.

CURSUSDUUR: 

a) Groepscursussen Beginners. (maximaal 5 cursisten)

±18 uren - 12 lessen van elk ±1,5 uur

b) Privécursussen. (maximaal 2 cursisten)

1 of 2 Cursisten - ±18 uren - 12 lessen van elk ±1½ uur

c) Groepscursussen Gevorderden. (maximaal 6 Cursisten)

±15 uren - 10 lessen van elk ±1,5 uur

GARANTIE: Prikichi garandeert dat de Cursist Papiaments zal spreken binnen de afgesproken periode, mits hij zich houdt aan de gestelde voorwaarden: 15 woorden per dag leren, alle lessen bijwonen, persoonlijke inzet en interesse.

ONLINE ONDERWIJS: 

a) Videogesprek op SKYPE of Whatsapp.

b) Zoekt een rustige werkplek in uw huis om mee te doen.

c) Op de dag en tijd van uw eerste les wordt u 5 minuten voor aanvang gebeld.

CERTIFICAAT of VERKLARING: a) Een Certificaat (op aanvraag) wordt uitsluitend uitgereikt aan die Cursisten die alle niveaus van de CURSUS CONVERSATIE PAPIAMENTS voor beginners en/of voor gevorderden hebben gevolgd; hun eindresultaat heeft dan ook de vereiste standaard en krijgt daardoor de goedkeuring van de docente(n). In alle andere gevallen wordt een verklaring van deelname afgegeven. b) Kosten: Certificaat €25 of een Verklaring €15 (Beginners of Gevorderden).

OVERMACHT: a) Indien Prikichi door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Prikichi gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Prikichi op betaling door Cursist voor reeds door Prikichi verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Prikichi zal Cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Prikichi alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. b) Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Prikichi tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, weeralarm, brand, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, natuurrampen, elektriciteitsstoringen in het lokaal van Prikichi of en verder alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Prikichi kan worden gevergd dat ze haar verplichtingen jegens Cursist (verder) nakomt.

PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING: a) In het kader van de Europese verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens wijst Prikichi erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Prikichi. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over Cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cursist zal Prikichi deze gegevens niet verstrekken aan derden. b) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie. c) Door Cursist verstrekte informatie wordt door Prikichi, diens personeel en/of voor Prikichi werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Prikichi conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. d) Het auteurs- en portretrecht; gedurende de lessen maakt Prikichi video’s en foto’s. De gemaakte video’s en/of foto’s zijn eigendom van Prikichi en valt onder auteursrecht. In geval van gefotografeerde Cursist, valt dit onder de wet “portret zonder opdracht”. Bovengenoemde foto’s en video's kan worden gepubliceerd in onze Chatgroep, op onze Webpagina, Twitteraccount en/of Facebookpagina. Als een Cursist een “redelijke belang” heeft om zich tegen de publicatie te verzetten kan hij dit schriftelijk bekend maken.

VRAGEN EN KLACHTEN: a) Vragen van administratieve aard worden door Prikichi beantwoord binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Prikichi per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. b) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Prikichi, nadat de Cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cursist zijn of haar rechten ter zake verliest. c) Vragen over de inhoud van de Cursus en/of cursusmaterialen stelt Cursisten direct aan de Docent.

WIJZIGINGEN: a) Prikichi is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De Cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Prikichi niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Prikichi dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Prikichi. b) De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER: Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Prikichi en Cursist gesloten overeenkomsten en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst kunnen worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Den Haag. 

Den Haag, 1 januari 2023